Blogi

Suomi siirtyy kansainvälisen tilastotiedonjaon eturintamaan

Ville Tolkki
Kirjoittaja
Vanhempi neuvonantaja

Digitaalisia tilastostandardeja hyödyntämällä tilastojen laatijat voivat tarjota käyttäjille entistä kattavammat ja kansainvälisesti vertailukelpoiset tiedot Suomen taloudesta. Tiedon käytettävyys paranee, kun loppukäyttäjä voi ohjelmallisesti lukea talouden avaintiedot Suomen Pankin verkkosivuilta.

Tilastoinnissa digitalisaatio tarkoittaa muun muassa tehostunutta tiedonvaihtoa ja jakelua. Näitä on kehitetty maailmanlaajuisesti jo pidemmän aikaa hyödyntämällä digitaalisia standardeja. Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) käynnisti 1990-luvun finanssikriisien jälkeen aloitteen datastandardien kehittämiseksi. Tavoitteena oli edistää hyvälaatuisen ja vertailukelpoisen taloustiedon kansainvälistä saatavuutta. Tiedon puutteen nähtiin vaikuttaneen siihen, miten finanssikriisit pääsivät syntymään.

IMF esitteli ensimmäisen tiedon jakamiseen suunnitellun standardin, Special Data Dissemination Standardin (SDDS), vuonna 1996. Ajatuksena oli tarjota välineitä maille, jotka etsivät pääsyä kansainvälisille pääomamarkkinoille. Samalla sijoittajat saisivat riittävät perustiedot maiden taloustilanteesta päätöksiensä tueksi. Standardien perhe laajeni vuonna 1997, kun IMF esitteli General Data Dissemination Systemin eli GDDS:n maille, jotka olivat vasta kehittämässä tilastotarjontaa kohti SDDS-vaatimuksia. Suomi on ollut SDDS-järjestelmässä mukana vuodesta 1996 ja liittyy tänään kehittyneempään SDDS Plus -järjestelmään.

Tilastoaineistojen kansainvälistä käyttöä rajoittaa liian usein aineistojen vertailukelpoisuus. SDDS:n myötä tärkeimmät talousindikaattorit on saatavilla vertailukelpoisesti. Vertailukelpoisuutta ja yhtenäisyyttä tukee SDDS-standardien edellyttämät tilastotiedon kriteerit:

  • Kattavuus, toistuvuus/periodisuus ja ajantasaisuus

  • Saavutettavuus

  • Yhtenäisyys

  • Oikeellisuus

Standardissa määritellään vähimmäiskriteerit tilastotietojen valmistumiselle, julkaisemiselle ja laadulle.

Standardin käyttöönotto on maille vapaaehtoista. Suomen lisäksi 14 muuta maata on ottanut käyttöön SDDS Plus -standardin. IMF:n sivuilta löytyy mielenkiintoinen kuvio, josta voi seurata kansainvälisten standardien SDDS plus, SDDS ja GDDS käyttöönottoa eri maissa.

SDDS Plus laajentaa taloustietojen valikoimaa yhdeksällä uudella datakategorialla. Kaikkiaan tiedot jakaantuvat viiteen osa-alueeseen: reaalitilit (Real sector), fiskaaliset eli julkinen sektori (Fiscal sector), rahoitussektori (Financial sector), ja ulkomaiden tilit (External sector) sekä väestöön (Population).

Tietoja sivustolle koostetaan usean tuottajan tietovarastoista. Suomen Pankilta saadaan rahoitusmarkkinoita koskevat indikaattorit ja varannot. Valtiokonttorilta tulevat tiedot valtionhallinnon operaatioista, Tullilta tavaroiden ulkomaan kaupasta ja Helsingin pörssistä osakemarkkinoita koskevat tiedot. Tilastokeskus tuottaa runsaasti tietoja kaikille osa-alueille.

Taulukko.

Kategoria Tuottaja       Kategoria Tuottaja
Reaalisektori Tilastokeskus   Rahoitusmarkkinat  
     Kansantalouden tiliinpito Tilastokeskus        Rahoitusjärjestelmän tilan indikaattorit Suomen Pankki
     Rahoitustilinpito Tilastokeskus        Rahoitustilinpito (vuositiedot) Tilastokeskus
     (neljännestiedot)          Korot  
     Teollisuuden volyymi-indeksi Tilastokeskus             EKP EKP
     Työvoimatutkimus Tilastokeskus             Rahamarkkinakorot Suomen Pankki
     Ansiotasoindeksi Tilastokeskus              Valtion joukkovelkakirjat Suomen Pankki
     Kuluttajahintaindeksi Tilastokeskus        Osakemarkkinat OMX Helsinki
     Tuottajahintaindeksi Tilastokeskus      
      Ulkomaat  
Julkinen talous          Maksutase Tilastokeskus
     Julkisyhteisöjen operaatiot Tilastokeskus        Virallinen valuuttavaranto Suomen Pankki
     Julkisyhteisöjen velka Tilastokeskus        Valuuttavaranto ja valuuttamääräinen likviditeetti Suomen Pankki
     Valtion operaatiot Valtiokonttori        Tavaroiden ulkomaankauppa Tulli
     Valtion velka Valtiokonttori        Ulkomainen varallisuusasema Tilastokeskus
           Ulkomainen velka-asema (vieras pääoma) Tilastokeskus
Väestö          CPIS IMF/Tilastokeskus
     Väestötilastot Tilastokeskus        CDIS IMF/Tilastokeskus
           COFER IMF/Tilastokeskus

 

Tilastotiedot julkistetaan kansallisen sivuston kautta – National Summary Data Page (NSDP). SDDS Plussan keskeinen innovaatio on, että NSDP-sivujen indikaattorit julkistetaan ihmisluettavan muodon lisäksi koneluettavassa SDMX-muodossaStatistical Data and Metadata eXchange.. SDMX on formaatti, jolla tilastotietoja välitetään maailmanlaajuisesti. Suurin SDMX:n etu on, että kaikki yksityiset ja julkiset organisaatiot voivat automatisoida datan lukemisen, joka vähentää tiedonvälittämiseen liittyviä kustannuksia, nopeuttaa prosessia sekä parantaa välitettävän tiedon laatua. Pitkän aikavälin visio onkin lähes reaaliaikainen tiedonvälitys tilastonvalmistumisesta kaikille loppukäyttäjille ympäri maailmaa.

Takaisin ylös