Blogi

Suomen Pankki osallistuu IMF:n pandemiaan liittyvien tukitoimien rahoittamiseen

Niko Herrala
Kirjoittaja
Toimistopäällikkö

Globaalin pandemian yksi keskeisistä talouspolitiikan toimijoista on Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Se on pandemian aikana tukenut rahoituksellaan 85 maata ja myöntänyt velkahelpotusta 29 maalle. Tietoa IMF:n rahoituksesta ja velkahelpotuksesta jäsenmailleen löytyy nettisivuilta.

IMF hankkii rahoituksensa usealla eri tavalla jäsenmailtaan ml. Suomelta. Suomen toiminnasta IMF:ssä vastaa Suomen Pankki. Suomen vaikuttamiskanavista IMF:n päätöksentekoon voi lukea Anni Norringin blogista: Miten Suomi vaikuttaa IMF:n päätöksentekoon? IMF:n rahoituksen ja luotonannon yksikkönä toimivat erityisnosto-oikeudet, eli SDR:t, joita jäsenmaiden keskuspankit tyypillisesti omistavat.

  • Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n jäseninä on 190 maata.
  • IMF:n tehtävänä on kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen.
  • IMF:n jäsenmaat rahoittavat sitä, jotta se voi puolestaan myöntää luottoja jäsenmailleen maksutasekriisissä.
  • IMF myöntää pääasiassa lyhyitä ja keskipitkiä luottoja. Luoton saaja sitoutuu IMF:n kanssa sovittuun talouspoliittiseen ohjelmaan, jolla tuetaan kohdemaiden talouspolitiikkaa ja uudistuksia. IMF myöntää myös velkahelpotusta kehitysmaille. Lisää tietoa IMF:n luotoista löytyy IMF:n nettisivuilta.
  • Suomessa päävastuu suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon on Suomen Pankilla, joka hoitaa myös Suomen valtion osalta IMF:n rahoitusta.
  • Erityisnosto-oikeus (Special Drawing Right, SDR SDR:ien historiasta voi lukea Kimmo Virolaisen blogista: Olisiko IMF:n erityisnosto-oikeuksista apua globaalissa koronakurimuksessa? ) on IMF:n luoma varantoväline ja reservivaluutta.
  • SDR ei ole varsinaisesti valuutta, vaan oikeus IMF:n jäsenmaiden vapaasti vaihdettaviin valuuttoihin. Jäsenmaat voivat vaihtaa SDR:iä muiden jäsenmaiden kanssa vapaasti käytettäviin valuuttoihin kuten euroihin.
  • Otettiin käyttöön vuonna 1969, jolloin 1 SDR = 1 $ = 0,89 g kultaa, mutta Bretton Woodsin romahdettua siirryttiin valuuttakoriin.
  • Arvo määräytyy keskeisten valuuttojen muodostaman valuuttakorin perusteella (dollari, jeni, punta, euro ja renminbi). Esim. 30.7.2021 1 EUR = 0.832253 SDR.
  • Valuuttakorin koostumus ja painot päivitetään viiden vuoden välein.

IMF saa suuren osan rahoituksestaan jäsenmaiden kiintiöiden kautta

Perinteisin ja keskeisin IMF:n rahoituskanava ovat jäsenmaiden kiintiöt. Kiintiöt ovat käytännössä jäsenmaiden lupauksia toimittaa IMF:lle vapaasti vaihdettavia valuuttoja tarvittaessa, jotta IMF voi myöntää luottoja lähinnä maksutase- tai muissa taloudellisissa ongelmissa oleville maille.

Yhteensä jäsenmaiden kiintiöt ovat 477 mrd. SDR. Tästä Suomen osuus on ääniosuuden mukainen 0,51 %, eli noin 2,4 mrd. SDR. IMF:n kiintiöt nettisivuilla. Suomen Pankki on IMF:n sääntöjen mukaisesti maksanut kiintiöstä osan IMF:lle ennakkoon. Tämän lisäksi IMF saa Suomen Pankilta lisärahoitusta kiintiön puitteissa, mikäli IMF tarvitsee sitä apua tarvitsevien maiden luotottamiseksi. Yhteensä Suomen Pankki oli vuoden 2020 lopussa myöntänyt IMF:lle rahoitusta kiintiöstään 489 milj. SDR.

IMF:n resursseja on vahvistettu finanssikriisin jälkeen

Finanssikriisin jälkeen IMF:n resursseja on tilapäisesti kasvatettu ns. uusilla lainajärjestelyillä (New Arrangements to Borrow, NAB) sekä kahdenvälisillä lainasopimuksilla (Bilateral Borrowing Agreements, BBA). Nämä muodostavat tässä järjestyksessä IMF:n rahoituksen toisen ja kolmannen puolustuslinjan riittävän IMF:n luotonantokapasiteetin takaamiseksi.

Suomi osallistuu näihin molempiin IMF:n rahoitusjärjestelyihin yhdessä noin 40 muun maan kanssa. Suomen enimmäisvastuu NAB-ohjelmassa on 2,27 mrd. SDR ja kahdenvälisten lainojen osalta 1,62 mrd. EUR. IMF:n lehdistötiedote järjestelyiden päivityksestä.

Mikäli järjestelyt aktivoitaisiin, rahoittaa Suomen Pankki IMF:ää näiden enimmäismäärien puitteissa. Kumpikaan rahoitusjärjestely ei ole tällä hetkellä aktivoituna, sillä IMF:n kiintiöresurssit ovat riittävät. Suomen Pankin aiemmin myöntämät ja yhä avoinna olevat NAB-luotot muodostivat keskeisen osan vuoden 2020 lopussa olleesta 60 milj. SDR suuruisesta muusta IMF-saatavasta. Loput muusta saatavasta liittyvät Suomen osuuteen IMF:n katastrofirahastosta (Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT), joka myöntää velkahelpotusta köyhille maille.

 

Kuvio 1.
*Lainanantokapasiteetti on rahoituksen enimmäisvastuita pienempi, koska vain rahoitusasemaltaan vahvojen jäsenmaiden vastuita käytetään luottojen rahoitukseen ja lisäksi pidetään 20 % likviditeettipuskuria.

IMF:lle suunnattu rahoitus näkyy Suomen Pankin taseessa

Suomen Pankki suorittaa maksut IMF:lle lähtökohtaisesti euroissa, joka on yksi SDR:n korivaluutoista. Muiden euromaiden tavoin Suomen Pankki luo tarvittavat eurot hallinnoimastaan TARGET2-maksujärjestelmästä. Tämän vastinparina Suomen Pankille tulee SDR-määräinen saatava IMF:ltä. Tarkkaan ottaen teknisesti eurot kiintiörahoitusta varten on luotu jo valmiiksi IMF:n jäsenosuuden vastatilille, mutta tämä netotetaan taseessa pois. SDR-määräisistä saatavista Suomen Pankki saa SDR-korkoa, joka koostuu SDR-korivaluuttojen painotetuista rahamarkkinakoroista (esim. tällä hetkellä 0,05 %.)

IMF:n rahoittamisen seurauksena Suomen Pankin taseen velkapuolelle merkitään eurojärjestelmän sisäisen TARGET2-velan kasvu, josta Suomen Pankki maksaa EKP:n perusrahoitusoperaation korkoa (esim. tällä hetkellä 0 %). Kun IMF:n myöntämiä luottoja maksetaan takaisin Suomen Pankille, Suomen Pankki poistaa saadut eurot pankkijärjestelmästä. Näin Suomen Pankin saatava IMF:ltä ja TARGET2-velka pienentyvät.

Kiintiörahoituksen sekä mahdollisten NAB- ja BBA-rahoitusjärjestelyiden ohella Suomen Pankin SDR-saataviin vaikuttaa Suomen Pankin omistamien varsinaisten SDR:ien määrä. Nämä SDR:t ovat erillisiä IMF:n rahoittamiseen liittyvistä SDR-saatavista. Kun IMF luo SDR:iä jäsenmaille niiden kiintiöiden suhteessa, ovat SDR:t ja niiden vastaerä alun perin yhtä suuret Suomen Pankin taseen molemmilla puolilla (varat ja velat). SDR:ien määrä taseen varat-puolella kuitenkin muuttuu SDR-valuuttakauppojen seurauksena. Lisäksi erän suuruuteen vaikuttavat saadut ja maksetut korot sekä voitto-osuus IMF:ssä.

Suomen Pankki osallistuu reilun 30 muun jäsenmaan ohella SDR:ien vapaaehtoiseen vaihtoon (Voluntary Trading Arrangements, VTA). Nämä kaupankäyntijärjestelyt ovat ensisijainen tapa ylläpitää SDR-markkinan likviditeettiä, jotta jäsenmaat voivat hankkia IMF:n heille allokoimilla SDR:llä vapaasti vaihdettavia valuuttoja kuten euroja. Tämän järjestelyn puitteissa Suomen Pankki ostaa ja myy SDR:iä euroja vastaan IMF-jäsenmaiden pyynnöstä.

Vuoden 2020 lopussa Suomen Pankilla oli SDR:iä hallussaan 1 125,5 milj. SDR ja niiden vastaeränä taseen velkapuolella 1 189,5 milj. SDR. Vastaerä vastaa Suomen Pankille allokoitua SDR:ien määrää ja pysyy ennallaan. Näin ollen nettona SDR:t ja niiden vastaerä pienensivät Suomen Pankin SDR-saatavia vuoden 2020 lopussa 64 milj. SDR edestä. Uuden SDR-allokaation myötä Suomen Pankin SDR:t ja niiden vastaerä kasvavat noin 2,3 mrd. SDR. Lisätietoa uudesta SDR-allokaatiosta voi lukea Kristiina Karjanlahden blogista: IMF kasvattaa jäsenmaiden valuuttavarantoja vahvistaen hauraimpien talouksien kestävyyttä – Euro ja talous

Kaiken kaikkiaan Suomen Pankin SDR-saatava oli vuoden 2020 lopussa 485 milj. SDR (571 milj. euroa). Kuviossa 2 on esitetty sen koostumus vuoden 2020 lopussa ja kuviossa 3 yli ajan. Suomen Pankin SDR-saatava on osa valuuttavarantoa.

 

 

Kuvio 2.
Kuvio 3.

IMF:n rahoittamisen luottoriski on erittäin pieni

Vaikka Suomen Pankin enimmäisvastuut kiintiön sekä NAB- ja BBA-rahoitusjärjestelyn myötä ovat suuret (noin 7,2 mrd. euroa), on tärkeää huomata, että tästä on tällä hetkellä käytössä alle 10 %. Vastuisiin liittyvä luottoriski on myös erittäin pieni, sillä IMF on etuoikeutettu velkoja, eikä se ole käytännössä koko historiansa aikana kärsinyt tappioita luotoissaan.

IMF:llä on myös omia puskureita luottotappioiden varalle. Tästä huolimatta Suomen Pankilla on Suomen valtion takaus kaikkeen IMF:n rahoittamiseen luottotappioiden varalta. SDR:ien ostoon ja myyntiin euroja vastaan ei liity luottoriskiä eikä näin ollen tarvetta valtion takuulle.

Kaikkiaan keskuspankkien ml. Suomen Pankin IMF:n rahoitus mahdollistaa IMF:n globaalisti tärkeät tukitoimet pandemian talousvaikutusten lieventämiseksi.

 

Takaisin ylös