Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1959 kuviota

Asuntojen hinnat ovat nousseet pandemian aikana erityisesti Ruotsissa

EKP:n yliarvostusmittarit. Kunkin palkin korkeus kuvastaa eri menetelmillä saatujen arvioiden suurinta ja pienintä arvoa.

Pohjoismaisilla kotitalouksilla on runsaasti velkaa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin

Pohjoismaisilla pankeilla on huomattavat altistumat kiinteistösektorille

Asuinkiinteistöt suurin toimiala pohjoismaisilla kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Ulkomaisten muuttujien vaikutus Suomen reaalitalouden häntäriskien suuruuteen korostunut ennen suurimpia laskusuhdanteita

SP-FIVA stressimenetelmä koostuu kolmesta vaiheesta

Bruttokansantuotteen kehitys epäsuotuisassa skenaariossa

Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhteen heikennys stressiperiodin aikana 2022–2024

Skenaarion suurin vaikutus pankkien taseisiin tulee luottoriskien kautta

Arvio Suomen rahoitusjärjestelmälle ominaisten rakenteellisten riskien kokonaistasosta muissa EU-maissa

Rakenteellisten makrovakauspuskurien kokonaismäärä verrokkimaiden pankkisektoreilla

Kuviossa: Norjan rakennepuskurien suuruudet on arvioitu vuoden 2020 lopussa asetettujen puskurivaatimusten perusteella. Uusi norjalaisiin luottoihin kohdistuva 4,5 prosentin järjestelmäriskipuskurivaatimus astuu kuitenkin osalle norjalaispankeista voimaan vasta vuoden 2022 lopussa. Lisäksi keskimääräisiä puskurivaatimuksia laskettaessa on oletettu, että järjestelmän kannalta merkittäviksi luokiteltuja norjalaispankkeja lukuun ottamatta norjalaispankeilla on vain kotimaisia luottoja. Nämä oletukset käytännössä yliarvioivat jonkin verran Norjan pankkisektorin tosiasiallisia keskimääräisiä puskurivaatimuksia.

Verrokkimaiden rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien rakenteellisten makrovakauspuskurien yhteismäärä kesäkuussa 2021

Suomalaisten asuntovelkaantuneisuus kasvanut pitkään

Asuntolainojen korot historiallisen alhaiset Suomessa

Uudet asuntolainat Suomessa pääosin euriboreihin sidottuja

Uusien asuntolainojen lainakoon jakaumat lainan käyttötarkoituksen mukaan

Uudet asuntolainat lainanottajan laina-tulosuhteen mukaan

Uudet asuntolainat lainanottajan lainanhoitorasituksen mukaan

Uudet asuntolainat lainanottajan lainanhoitorasituksen mukaan eri korkotasoilla

Latauslista