Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
38 kuviota

SP-FIVA stressimenetelmä koostuu kolmesta vaiheesta

Bruttokansantuotteen kehitys epäsuotuisassa skenaariossa

Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhteen heikennys stressiperiodin aikana 2022–2024

Skenaarion suurin vaikutus pankkien taseisiin tulee luottoriskien kautta

Arvio Suomen rahoitusjärjestelmälle ominaisten rakenteellisten riskien kokonaistasosta muissa EU-maissa

Rakenteellisten makrovakauspuskurien kokonaismäärä verrokkimaiden pankkisektoreilla

Kuviossa: Norjan rakennepuskurien suuruudet on arvioitu vuoden 2020 lopussa asetettujen puskurivaatimusten perusteella. Uusi norjalaisiin luottoihin kohdistuva 4,5 prosentin järjestelmäriskipuskurivaatimus astuu kuitenkin osalle norjalaispankeista voimaan vasta vuoden 2022 lopussa. Lisäksi keskimääräisiä puskurivaatimuksia laskettaessa on oletettu, että järjestelmän kannalta merkittäviksi luokiteltuja norjalaispankkeja lukuun ottamatta norjalaispankeilla on vain kotimaisia luottoja. Nämä oletukset käytännössä yliarvioivat jonkin verran Norjan pankkisektorin tosiasiallisia keskimääräisiä puskurivaatimuksia.

Verrokkimaiden rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien rakenteellisten makrovakauspuskurien yhteismäärä kesäkuussa 2021

Suomalaisten asuntovelkaantuneisuus kasvanut pitkään

Asuntolainojen korot historiallisen alhaiset Suomessa

Uudet asuntolainat Suomessa pääosin euriboreihin sidottuja

Uusien asuntolainojen lainakoon jakaumat lainan käyttötarkoituksen mukaan

Uudet asuntolainat lainanottajan laina-tulosuhteen mukaan

Uudet asuntolainat lainanottajan lainanhoitorasituksen mukaan

Uudet asuntolainat lainanottajan lainanhoitorasituksen mukaan eri korkotasoilla

Kotimaisten yritysten kannattavuus oli elpynyt pandemiasta ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

Korkoerot pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen ja muiden yritysten välillä ovat kasvaneet

Suuremmat yritykset maksavat pankkilainoistaan pienempää korkoa

Pankit ovat edelleen keskeisin yritysrahoituksen lähde kotimaassa

Lyhytaikaisten yrityslainojen voimakkaiden muutosten vuoksi yrityslainakannan kasvu oli pääosan vuodesta 2021 verrattain heikkoa

Kotimaisten yritysten markkinavarainhankinnan hinta on noussut vuoden 2022 aikana

Latauslista