Blogi

Blogi: Millä tavoin maksamme 2020-luvulla?

Kari Kemppainen
Kirjoittaja

Itseajavan auton lompakko, kaikkikanavainen ostokokemus, biometriikan sovellukset, uudet disruptiiviset toimijat, fintech-innovaatiot, lohkoketjutekniikka ja sääntelyn uudet haasteet ovat muutamia esimerkkejä teemoista, joita käsitellään tänään ilmestyneessä maksuneuvoston e-kirjasessa Millä tavoin maksamme 2020-luvulla? Näkökulmia tulevaisuuden maksamisratkaisuihin”. Kirjanen pitää sisällään kokoelman mielenkiintoisia kirjoituksia maksamisen eri sidosryhmiltä heidän näkemyksistään tulevaisuuden maksamisen ajureista, trendeistä ja visioista.

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa eikä maksamisen kehityksen ennustaminen ole tästä poikkeus. Näin ollen e-kirjanenkaan ei pysty tarjoamaan tyhjentävää vastausta otsikon kysymykseen 2020-luvun maksutavoista. Sen sijaan se kyllä antaa varsin kattavan kuvan monista maksamisen taustatrendeistä ja mahdollisista kehityspoluista, joita tämän päivän tietämyksellä voidaan ennakoida. Uudet mullistavat innovaatiot voivat – etenkin näin digiaikana – tulla tosin yllättäen puun takaa odottamattomistakin suunnista.

Yhtäältä maksamisen kehitykseen vaikuttavat suuret muutosajurit koko yhteiskuntaa muokkaavien megatrendien muodossa. Toisaalta siihen vaikuttavat myös vielä osin havaitsemattomat hiljaiset signaalit, jotka voimistuessan voivat muuttaa kehityspolkuja suurestikin. E-kirjasen eri kirjoituksista lukija voi koettaa tunnistaa näitä molempia.

Kirjasen keskeisin viesti on, että maksamismarkkinat ovat muutoksessa: joidenkin kirjoittajien mielestä hyvinkin merkittävässä murroksessa ellei jopa mullistuksessa, toisten mielestä astetta maltillisemmassa, mutta vähintäänkin vauhdikkaassa kehitysvaiheessa. Ensin mainitut näkevät maksamisen mullistuvan täysin sekä palveluja tarjoavien toimijoiden että käytettävien maksutapojen suhteen. Jälkimmäiset taas uskovat, että kuluttajien tavat, myös maksutavat, muuttuvat hitaammin, ja vanhatkin maksutavat, ehkä hieman jatkokehitettyinä, säilyttävät ainakin jossain määrin asemiaan.

Maksamismarkkinoiden yksi merkittävimmistä taustatrendeistä on digitalisaatio, joka on jo osin muovannut maksamisen maisemaa. Uudet toimijat uusine toimintatapoineen ovat tulleet markkinoille ja lisänneet kilpailua. Maksamisen innovaatioita kehitetään nyt myös pienissä ja ketterissä fintech-alueen startup-yrityksissä. Lisäksi suuret teknologiajätit, kuten Apple, Google, Facebook, Amazon ja Alibaba ovat ottaneet askeleitaan maksamisen kentälle.

Näiden rinnalla myös perinteiset maksupalveluiden tuottajat jatkavat omien ratkaisujensa kehittelyä: osin uusissa kumppanuuksissa keskenään, osin yhteistyössä uusien toimijoiden kanssa. Pankkien kumppanuushankkeissa selvitetetään mm. lohkoketjutekniikan soveltamismahdollisuuksia. Monet pankit ovat perustaneet myös startup-kiihdyttämöitä, tehneet pääomasijoituksia startup-yrityksiin sekä hankkineet niitä kokonaankin itselleen. Vaikka valtaosa uusista innovaatioista ei välttämättä lähdekään lentoon, on todennäköistä, että eri osapuolten massiiviset panostukset maksamisen kehittämiseen saavat aikaan muutoksia. Keskeinen kysymys on, miten voimallisina ja nopeasti ne tulevat.

Yhteistä monille uusille maksamissovelluksille on niiden käyttäjälähtöisyys: käyttäjä ja hänen tarpeensa ovat keskiössä. E-kirjasen kirjoituksissa luonnehditaankin 2020-luvun maksamistapoja mm. seuraavilla ominaisuuksilla: helppo, huomaamaton, vaivaton, reaaliaikainen, luotettava, turvallinen ja mobiili. Uusien maksamissovellusten tavoitteena on helpottaa niiden käyttäjien arkea. Samanaikaisesti digitaalisten tekniikoiden kehityminen antaa maksupalveluiden käyttäjille myös entistä enemmän valtaa. He valitsevat itselleen sopivimmat tavat maksaa ja siinä samalla myös sopivimmat palveluntarjoat.

Maksaminen koskettaa meitä kaikkia. Vaikka emme sitä päivittäin aktiivisesti ajattelekaan, haluamme silti taustalla alitajunnassamme, että se on helppoa, huomaamatonta ja edullista niin tänään kuin tulevaisuudessakin. Tämän vuoksi e-kirjasessa kuvatut maksamisen digitalisaatiovisiot ovat tutustumisen arvoisia, sillä monet hahmotelluista maksamistavoista voivat olla jo 2020-luvulla olennainen osa arkipäiväämme.

Tulevaisuuden maksutapoja luotaavan e-kirjasen avulla Suomen Pankki toteuttaa rooliaan maksamiseen ja sen kehittämiseen liittyvän keskustelun edistäjänä. Kirjoituskokoelma toimii pohjamateriaalina maksuneuvoston jatkotyöskentelylle sekä avauksena tulevaisuuden maksamiseen liittyvälle keskustelulle yleisemminkin.

Myös tänään pidetty, järjestyksessään jo kymmenes Maksufoorumi on osa tätä avointa dialogia, jossa yhteisen vuoropuhelun kautta tulevaisuuden maksamisratkaisuja voidaan pohtia eri näkökulmista. Näillä foorumeilla käytävät keskustelut antavat taustatukea ja pohjaa eri tahoilla tehtävälle kehitystyölle, jolla varmistetaan, että meillä on myös 2020-luvulla käytettävissämme luotettavat, turvalliset ja koko yhteiskunnan kannalta tehokkaat maksamisratkaisut.

Takaisin ylös