Blogi

Kansainväliset suositukset auttavat tunnistamaan sijoitusten ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia

Anna Hyrske
Kirjoittaja
Johtava vastuullisuusasiantuntija

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi elinympäristöön ja talouteen tulevina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutoksen vuoksi yrityksille tulee tarve muuttaa ja sopeuttaa liiketoimintamallejaan. Talouden ja markkinoiden muutos heijastuu myös finanssijärjestelmän vakauteen, ja sen myötä aihe liittyy läheisesti keskuspankin toimintaan. Suomen Pankin ilmastotyön tavoitteena on edistää kestävän rahoituksen tietämystä ja keskustelua sekä kartoittaa osaamista. 

TCFD (Task force for Climate-related Financial Disclosure) on kansainvälinen ilmastonmuutoksen uhkiin ja mahdollisuuksiin keskittynyt raportointikehikko. TCFD -suositusten avulla sekä yritykset että sijoittajat ja rahoittajat voivat raportoida ilmastoriskinsä yhteisesti hyväksyttyjen määrittelyjen avulla. 

Suomen Pankki julkaisi vastuullisen sijoittamisen periaatteensa tammikuussa 2021. Sijoitustoiminnan raportoinnissa ei ole vielä kaikkia TCFD:n mukaisia elementtejä, mutta käynnissä olevissa ilmastotyön kehityshankkeissa olemme ottaneet puuttuvia elementtejä huomioon. 

TCFD-kehikko jakautuu neljään osaan: hallinto, strategia, riskienhallinta ja mittaaminen ja tavoitteet. Kullekin osa-alueelle on raportointisuosituksissa alakohtia, joihin raportointiin sitoutuneiden organisaatioiden tulisi pyrkiä vastaamaan.

Kuvio 1.

Keskuspankkitoiminnan luonteesta johtuen olemme käyneet läpi useammalle organisaatioryhmälle suunnattuja lisäsuosituksiaLisäsuosituksia on kirjoitettu seuraaville organisaatioryhmille: pankit, vakuutusyhtiöt, loppusijoittajat, varainhoitajat ja rahoitussektorin ulkopuoliset organisaatiot.. Näin toimien olemme halunneet varmistaa, että suositukset tulevat tarkasteltu Suomen Pankissa mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Osa lisäsuosituksista soveltuu paremmin liikepankkeihin kuin keskuspankin toimintaan. Toisaalta on hyvä peilata omaa toimintaa myös tutustumalla esimerkiksi rahoitussektorin ulkopuolisille toimijoille osoitettuihin lisäsuosituksiin, jotta muodostuu riittävä kuva oman toiminnan vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista. 

Hallinto – ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallinnointi organisaatiossa

Suomen Pankin johtokunta hyväksyy vuosittain vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Uudet ilmastotavoitteet on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 aikana. Ne ovat osa vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ja johtokunta seuraa niiden toteutumista säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Suomen Pankissa toimii vastuullisen sijoittamisen työryhmä, jonka tehtävänä on valvoa, seurata ja raportoida vastuullisen sijoittamisen toteutumista. Työryhmä kokoontuu vähintään neljännesvuosittain. 

Yksittäisten sijoituskohteiden ja ulkoisten varainhoitajien ilmastoriskejä ja -mahdollisuuksia seurataan pankin varainhallintatoimistossa. Salkunhoitajien tukena tässä työssä toimii vastuullisen sijoittamisen asiantuntija.

Strategia – potentiaalisten ja todellisten ilmastovaikutusten raportointi liiketoiminnan, strategian ja taloudellisen suunnittelun näkökulmasta

Tehtyjen laskelmien ja skenaarioanalyysien perusteella olemme tunnistaneet, mistä merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät sijoitussalkussamme. Osakesijoituksemme ovat ulkoisten varainhoitajien hallinnoimissa rahastoissa, jolloin ensisijainen vaikuttamiskeino ovat varainhoitajien kanssa käytävät keskustelut ja toiminnan seuranta. Seuraamme esimerkiksi, miten varainhoitajat käyttävät omistajavaltaansa ja osallistuvat aiheen ympärillä käytävään keskusteluun mukaan lukien lainsäädännölliset konsultaatiot. Kiinteistösijoituksissa kiinnitämme huomiota kiinteistöjen ympäristösertifiointeihin sekä kiinteistörahastojen tuloksiin ja toimiin kansainvälisessä GRESBGRESB on kansainvälinen kiinteistöalan organisaatio, joka tuottaa vertailukelpoista informaatiota sijoittajien käyttöön. Vuoden 2020 vertailussa on mukana yli 1200 kiinteistösijoitusyhtiötä.-vertailussa.

Suorissa sijoituksissa suunnittelemme ensi vuoden aikana ulkopuolisen ilmastodatapalvelun käyttöönottoa, jotta voimme yhä systemaattisemmin tunnistaa ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Salkun rakenteesta johtuen kattavaa informaatiota on ollut haasteellista hankkia. Viime aikoina eri palveluntarjoajat ovat kehittäneet laskentatapojaan myös valtiolainojen ja valtiollisten liikkeeseenlaskijoiden osalta. Lisäksi jatkamme teemasijoittamista kestävän kehityksen mukaisiin ja/tai vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin markkinatilanne huomioiden.

Riskienhallinta - miten ilmastoon liittyviä riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallinnoidaan

Ulkoisilta varainhoitajilta kysytään TCFD-raportoinnista ja seurataan säännöllisesti esimerkiksi ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista, seurantaa ja hallinnointia.  

Ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen vaaditaan paljon tarkoituksenmukaista informaatiota. Oman tiedonhankinnan lisäksi olemme aloittaneet erityisen ilmastodatapalvelun hankinnan, joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Ulkoisen datan avulla oman salkun merkittävimpien vaikutusten tunnistaminen helpottuu ja tarkentuu. Tarkoituksena on tunnistamisen, arvioinnin ja riskienhallinnan lisäksi raportoida salkun vaikutuksista organisaation eri tasoille, aina johtokuntaan asti, osana säännöllistä sijoitustoiminnan vaikutusten raportointia.

Mittaaminen ja tavoitteet

Tavoitteiden asettamiseksi on tiedettävä alkutilanne. Suomen Pankki on tehnyt ensimmäisiä hiilijalanjälkilaskentoja ja skenaarioanalyyseja sijoitustoiminnan osalta. Näiden avulla olemme tunnistaneet salkun merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjen lähteet käyttäen laskennassa painotettua keskimääräistä hiili-intensiteettiä. Skenaarioiden tekemisessä olemme hyödyntäneet PACTA-työkaluaPACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) mallin avulla sijoittaja näkee muutamien toimialojen osalta miten salkku on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.. Tarkoituksena on vastaisuudessa käyttää useampaa lähdettä laskennassa ja skenaariotyössä, jotta oma tietämyksemme sekä laskentatulosten luotettavuus ja kattavuus paranisi edelleen. Vastuullinen sijoittaminen on jatkuvaa kehitystyötä, jossa keskuspankin kannattaa ennakkoluulottomasti arvioida oman salkun ilmastoriskejä.

Anna Hyrske
Kirjoittaja Anna
Hyrske

Johtava vastuullisuusasiantuntija

etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Takaisin ylös