Blogi

Kuinka riippuvainen Suomi on tuontienergiasta?

Laura Solanko
Kirjoittaja
Vanhempi neuvonantaja

Suomen maaperästä ei löydy maakaasua, raakaöljyä tai kivihiiltä, ja siksi kaikki Suomessa kulutetut fossiiliset energialähteet ovat ulkomailta tuotuja. Suomen energian kokonaiskulutuksesta öljy kattaa noin 22 %, kivihiilen ja maakaasun osuus on huomattavasti pienempi. Öljy on Suomessa pääosin liikennepolttoaine, raakaöljyä jalostetaan Suomessa mm. dieseliksi ja bensiiniksi – myös vientiin. Suurin osa hiilen energiakäytöstä on energialaitosten kivihiilen polttoa, mikä on viime vuosina supistunut selvästi. Maakaasun osuus Suomen energiankulutuksessa on verrattain vähäinen. Yhteensä ulkomailta tuotujen fossiilisten polttoaineiden osuus Suomen energiankulutuksessa on noin 35 %. Kotimaisen turpeen osuus energiankulutuksessa on hyvin hitaasti supistunut ja se on noin 4 %.

Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksessa on kasvanut, ja vuodesta 2012 alkaen niiden osuus on ollut suurempi kuin öljyn. Puupolttoaineita kuten kuorta, sahanpurua ja etenkin mustalipeää syntyy metsäteollisuuden sivuvirtoina, metsähaketta taas syntyy hakkuiden ja metsänhoitotöiden yhteydessä latvuksista, rangoista ja kannoistaKs. Puupolttoaineet energian tuotannossa - Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi).. Vuonna 2019 puupolttoaineet kattoivat 28 % Suomen energiankulutuksesta. Puupolttoaineita käytetään etenkin sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (kuvio 1).

Kuvio 1.

Suomessa on toiminnassa neljä ydinreaktoria, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Ydinenergialla katetaan 18 % Suomen energiankulutuksesta. Ydinenergialla tuotetaan sähköä. Ydinpolttoaine tuodaan Saksasta, Venäjältä ja Ruotsista. Vesivoiman tuotanto riippuu sateisuudesta ja vesitilanteesta, vuosina 2018-2019 sen osuus kokonaiskulutuksesta oli vain noin 3 %. Tuulivoiman tuotanto on kasvanut nopeasti, ja vuonna 2019 käynnistyi lähes 80 uutta tuulivoimalaa. Nopeasta kasvusta huolimatta tuuli- ja aurinkovoiman osuus on edelleen pieni, noin 2 % (taulukko 1.)

Taulukko 1.

Energian kokonaiskulutus Suomessa

 

terajoulea, 2018

terajoulea, 2019

vuosimuutos, %

osuus 2018, %

osuus 2019, %

Puupolttoaineet

374 706

380 092

1

27 %

28 %

Öljy

308 422

305 243

-1

22 %

22 %

Ydinenergia

238 700

249 981

5

17 %

18 %

Hiili

114 096

91 143

-20

8 %

7 %

Maakaasu

75 646

73 300

-3

5 %

5 %

Turve

61 877

56 652

-8

4 %

4 %

Sähkön nettotuonti

71 769

72 151

1

5 %

5 %

Vesivoima

47 295

44 059

-7

3 %

3 %

Tuulivoima

21 019

21 689

3

2 %

2 %

Muut

66 790

67 744

1

5 %

5 %

Yhteensä

1 380 319

1 362 053

-1

100 %

100 %

Lähde: Tilastokeskus, PxWeb-tietokanta.

 

Suomi ei ole sähköntuotannon suhteen omavarainen, vaan sähkön nettotuonnilla katetaan noin 5 % energian kokonaiskulutuksesta. Suomi on siis riippuvainen öljyn, kaasun, hiilen, ydinpolttoaineen ja sähkön tuonnista. Raakaöljyn ja öljytuotteiden osuus Suomen energialähteiden tuonnin arvosta on lähes 80 %. Myös puupolttoaineita, mm. pellettejä, tuodaan ulkomailta, mutta tuonnin osuus kokonaiskulutuksessa on hyvin pieni.

Suomen energialähteiden tuonnissa Venäjän osuus on hallitseva (taulukko 2). Energiatuonnin arvosta noin 60‒65 % tulee Venäjältä. Maakaasua tuodaan yksinomaan Venäjältä. Suomeen tulee kaasuputki Viipurista Imatralle, muiden kuljetusreittien (Baltic Connector -putki, LNG-vastaanottolaitokset) kapasiteetti on vielä hyvin pieni. Lisäksi raakaöljystä liki 90 % tulee Venäjältä, mikä johtuu siitä, että suomalainen öljynjalostusteollisuus on erikoistunut venäläisen raakaöljyn jalostamiseen. Muiden energialähteiden, eli hiilen, öljytuotteiden, ydinpolttoaineen ja sähkön osalta Venäjän osuus Suomen tuonnissa on noin kolmannes. Hiili, raakaöljy ja öljytuotteet ovat raaka-aineita, joilla on toimivat maailmanmarkkinat. Siksi näitä pyritään ostamaan sieltä, mistä paras hinta-laatusuhde kulloinkin löytyy. Yhden toimittajan vaikeudet harvoin sekoittavat koko markkinoita.

Taulukko 2.

Energian tuonti alkuperämaan mukaan, koko tuonti ja tuonti Venäjältä

 

Tuonti Venäjältä, % koko tuonnista

Tuonnin arvo, milj. euroa

Tuonti Venäjältä, milj. euroa

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Hiili

42 %

32 %

592,3

431,4

248

138,7

Maakaasu

100 %

100 %

577,6

512,4

577,6

512,4

Raakaöljy

85 %

91 %

5 081,3

4 936,5

4 343,1

4 494,9

Öljytuotteet

31 %

33 %

3 321,9

3 171,2

1 033,9

1 055,6

Puupolttoaineet

88 %

69 %

11,4

195,2

10

135

Sähkö

29 %

29 %

1 024,4

1 072,1

301,7

306,5

Ydinpolttoaine

22 %

28 %

97,9

85,6

22

23,8

Lähde: Tilastokeskus, PxWeb-tietokanta.

 

Suomen energiankulutuksen tuontiriippuvuutta tarkastellessa oleellista onkin tarkastella paitsi tuonnin osuutta energiankulutuksessa myös mahdollisuuksia tuonnin korvaamiseen ja energialähteen varastoimiseen. Ulkomaankaupan kuljetuksia ajatellen Suomi on saari, ja kuljetusten tilapäisiin häiriöihin on varauduttu mm. huoltovarmuusvelvoitteilla. Suomessa on velvoite varastoida noin kahden kuukauden kulutusta vastaava määrä tuontipolttoaineita, tästä varmuusvarastoinnista vastaa Huoltovarmuuskeskus. ”Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointi koskee kivihiiltä, raakaöljyä ja muita öljynjalostuksessa käytettäviä syöttöaineita, keskeisiä öljytuotteita sekä maakaasua. Raakaöljyn ja öljytuotteiden maahantuoja on velvollinen varastoimaan tuotteita siten, että määrä vastaa edellisen vuoden kahden kuukauden keskimääräistä nettotuontia.Ks. Erityislainsäädäntö - Huoltovarmuuskeskus.

Kriittisintä energiankulutuksen tuontiriippuvuus on silloin, kun energialähteen varastointi on vaikeaa tai mahdotonta. Tämä koskee lähinnä maakaasua ja sähköä. Maakaasua on varastossa oikeastaan vain putkistossa kulloinkin oleva määrä, mikä vastaa muutaman päivän kulutusta. Tästä syystä maakaasua käyttävät laitokset on Suomessa velvoitettu varautumaan myös vaihtoehtoisella polttoaineella, mikä useissa tapauksissa lienee raskas polttoöljy. Kaasun käyttö kotitalouksissa on Suomessa hyvin vähäistä.

Sähkön kulutuksen ja tuotannon on jatkuvasti oltava tasapainossa. Tasapainon ylläpidosta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid. Suomi on osa pohjoismaista sähköjärjestelmää, johon kuuluvat myös Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska. Lisäksi Suomesta on siirtoyhteydet Viroon ja Venäjälle. Viime vuosina sähkön tuonti on kattanut noin 5 % energian kokonaiskulutuksesta ja noin 23 % sähkön kulutuksesta Suomessa. Siksi merkittävän siirtoyhteyden yllättävä katkeaminen aiheuttaisi huomattavia häiriöitä sähkömarkkinoilla ja voisi nostaa sähkön hinnan sietämättömäksi. Sähkön nettotuonnista noin kolmannes tuodaan Venäjältä ja noin kaksi kolmannesta RuotsistaReaaliaikaisen sähköjärjestelmän tilan ja esim. nettotuonnin tilanteen voi helposti tarkistaa Fingridin sivulta: https://www.fingrid.fi/-/custom/sahkojarjestelman-tila-169/. (taulukko 3).

Taulukko 3.

Osuus Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta, %

 

2018

2019

Norja

0,1

0,2

Ruotsi

15,4

18,3

Venäjä

9,0

8,8

Viro

–1,7

–4,1

Nettotuonti

22,8

23,3

Lähde: Tilastokeskus, PxWeb-tietokanta.

 

Takaisin ylös