Artikkelin sisältö

Ennusteen oletukset

Nousevien talouksien näkymät heikentyneet

Maailmantalouden ja -kaupan kasvu on lähiaikoina aiemmin ennustettua hitaampaa. Raaka-aineiden hintojen mataluus ja rahatalouden tila kuitenkin tukevat maailmantalouden kasvua. Talouden elpymisen odotetaan euroalueella vähitellen vahvistuvan ja muuttuvan laaja-alaisemmaksi. Toteutunut valuuttakurssikehitys tukee osaltaan euroalueen kasvu- ja inflaationäkymiä. Venäjän talous supistuu öljyn alhaisen hinnan myötä kahden lähivuoden ajan. Kiinassa talouskasvu on hidastunut, mutta säilyy edelleen suhteellisen voimakkaana.

Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet viimeisen puolen vuoden aikana. Kiinan talouskasvun yllättävä hidastuminen näkyi loppukesällä globaalisti osakemarkkinoiden huomattavana heikkenemisenä ja pitkien korkojen nousuna, mutta syksyn aikana tilanne on vakautunut. Pääomavirtojen kääntyminen pois nousevista talouksista on heikentänyt niiden näkymiä. Maailmantalouteen vaikuttaa myös epävarmuus Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristymisen ajoittumisesta ja voimakkuudesta. EKP:n ennusteessa maailmantalous kasvaa keskimäärin 3,3 % vuosina 2015–2107.

Rahapolitiikka on euroalueella erittäin kevyttä: rahapolitiikan korot ovat alarajallaan ja ennakoiva viestintä ja arvopapereiden ostot ovat yhdessä painaneet pitkät korot alas. Luotto-operaatiot ovat pienentäneet pankkien varainhankinnan kustannuksia ja helpottaneet arvopaperimuotoista lainanottoa. Selviä merkkejä tilanteen paranemisesta on nähtävissä mm. yksityisillä luottomarkkinoilla.

Luottamus talouteen on euroalueella parantunut, mikä vahvistaa eurojärjestelmän toimien vaikutuksia reaalitalouteen. Talouden elpymisen odotetaankin euroalueella vähitellen vahvistuvan ja muuttuvan laaja-alaisemmaksi. Kasvua tukevat reaalitulojen lisääntyminen öljyn hinnan alhaisuuden myötä, matalat korot ja euron heikentyminen. Kasvun perustana ovat kotimainen kysyntä ja erityisesti yksityinen kulutus. Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen kasvattaa julkisia menoja ja tulonsiirtoja kotitalouksille. Turvapaikanhakijoiden siirtyminen työvoimaan ja työllisiin vie kuitenkin aikaa. EKP:n ennusteessa euroalueen kasvun odotetaan kiihtyvän 1,5 prosenttiin tänä vuonna, 1,7 prosenttiin vuonna 2016 ja 1,9 prosenttiin vuonna 2017.

Yhdysvalloissa näkymät ovat kehittyneiden talousalueiden vahvimmat, ja maan talous kasvaa EKP:n ennusteen mukaan keskimäärin 2,6 % vuosina 2015–2017. Kasvua pitävät yllä vahva yksityinen kulutus ja investoinnit.

Japanissa lähivuosien kasvunäkymät ovat maltillisen positiiviset. Kiinassa talouskasvun odotetaan yltävän vuonna 2015 vielä 6,8 prosentin paikkeille ja hidastuvan ennustejakson lopulla noin 6,3 prosenttiin. Venäjän talouden kasvu on hidastunut merkittävästi jo kolme vuotta. Vuonna 2015 maan talous supistuu yli 4 % öljyn hinnan alhaisuuden takia. Öljyn hinnan oletetun lievän nousun myötä Venäjän BKT:n supistuminen tasaantuu ennustejaksolla.

Maailmankaupan kasvu jää vuonna 2015 selvästi hitaammaksi kuin kesäkuussa oletettiin. EKP:n ennusteessa maailmankauppa kasvaa keskimäärin 3,1 % vuosina 2015–2017. Suomen vientimarkkinoiden koheneminen jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi, keskimäärin 2,3 prosenttiin vuosina 2015–2017, mitä selittää osin talousnäkymien heikkous erityisesti Venäjällä.

Raaka-aineiden ja etenkin energian maailmanmarkkinahinnat laskivat huomattavasti kesän ja alkusyksyn aikana. Öljyn hinnan lasku vaikuttaa myönteisesti maailmantalouden tuotantomahdollisuuksiin. Vuoden 2016 aikana raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen ennustetaan alkavan hitaasti nousta, mutta hintataso jää selvästi matalammaksi kuin viime vuosina on totuttu.

Markkinaodotusten perusteella 3 kuukauden euriborkorko pysyy poikkeuksellisen matalana eli 0,1 prosentissa vuonna 2017. Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko kohoaa hitaasti ja on 1,3 % keskimäärin vuonna 2017.Ennusteen korko-oletukset on johdettu 16.11.2015 vallinneista markkinaodotuksista. Korkoja ja valuuttakursseja koskevat oletukset ovat teknisiä eivätkä siten ennakoi Euroopan keskuspankin neuvoston rahapolitiikkaa. Oletukset eivät myöskään sisällä arvioita tasapainovaluuttakursseista.

Taulukko

Lähteet: Eurojärjestelmä ja Suomen Pankki.
Ennusteen oletukset
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Suomen vientimarkkinat1, prosenttimuutos 2,4 2,7 0,1 2,8 3,9
Öljyn hinta, USD/barreli 108,8 98,9 53,8 52,2 57,5
Suomen vientimaiden vientihinnat euroina, prosenttimuutos -2,9 -0,1 4,5 2,6 2,9
Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,1
Suomen 10 vuoden obligaatiokorko, % 1,9 1,4 0,7 1,0 1,3
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 101,3 102,2 98,2 97,5 97,5
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,33 1,33 1,11 1,09 1,09
1 Suomen vientimarkkinoiden kasvu on tuonnin kasvu Suomen viennin kohdemaissa keskimäärin niiden vientiosuuksilla painotettuna.
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100
e = ennuste.
Takaisin ylös