Artikkelin sisältö

Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tilinpito

Tilastokeskus julkisti 2. joulukuuta kansantalouden neljännesvuositilinpidon ennakkotiedot, jotka sisältävät uusimmat tilastot Suomen talouden kehityksestä vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä.

Tässä julkaisussa esiteltävä Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste on tehty ennen Tilastokeskuksen julkaisemia kansantalouden neljännesvuositilinpidon kolmannen neljänneksen tilastoja. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen syyskuussa julkaisemaan neljännesvuositilinpitoon, Tilastokeskuksen marraskuussa julkaisemiin kolmannen vuosineljänneksen pikaennakkotietoihin ja laajaan talouskehitystä kuvaavaan indikaattoriaineistoon.

Marraskuussa julkaistujen pikaennakkotietojen mukaan bruttokansantuote oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 1,6 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja 0,4 % suurempi kuin edellisellä neljänneksellä.

Uusimman neljännesvuositilinpidon tiedot antavat vuoden 2016 BKT:n kehityksestä paremman kuvan kuin aiemmin julkaistu tilastomateriaali. Talouskasvu onkin kohentunut selvästi tämän vuoden aikana. Kasvu kuitenkin nojaa yhä vahvemmin kotimaiseen kysyntään. Viennin kehitys on ollut edelleen vaatimatonta, eikä siinä ole tapahtunut merkittävää käännettä.

Uusimman neljännesvuositilinpidon mukaan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 1,6 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,4 % suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Samalla vuoden toisen neljänneksen kasvua koskevia tietoja tarkennettiin hieman heikomman kasvun suuntaan (–0,1 %). Sen sijaan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen kasvua tarkistettiin 0,5 prosenttiyksikköä suuremmaksi edellisestä julkistuksesta. Tällä on merkittävä yläsuuntainen vaikutus bruttokansantuotteen vuosikasvuun.

Kolmannella vuosineljänneksellä bruttokansantuotteen kasvua heikensivät kysyntäeristä viennin väheneminen ja investointien supistuminen. Vienti supistui 3,4 % edellisestä neljänneksestä mutta kasvoi 1,4 % vuodentakaisesta. Tavaroiden vienti kasvoi, mutta palveluiden vienti väheni. Tuonti puolestaan väheni 3,3 % edellisestä neljänneksestä.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 0,5 % edellisestä neljänneksestä, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisessä julkistuksessa. Vuodentakaiseen verrattuna yksityinen kulutus kasvoi 2,1 %. Erityisesti kestokulutustavaroiden kulutus lisääntyi. Myös palveluiden kulutus kasvoi.

Yksityiset investoinnit supistuivat 1,2 % suhteessa edellisen neljänneksen investointeihin mutta kasvoivat 1,3 % vuodentakaiseen verrattuna. Koko kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit vähenivät vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 0,3 % edellisestä neljänneksestä mutta olivat 3,1 % vuodentakaista suuremmat. Asuinrakennusten investoinnit kasvoivat 4,0 % vuotta aiemmasta, muut talorakennusinvestoinnit 9,4 % ja maa- ja vesirakennusinvestoinnit 4,3 %. Sen sijaan kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi supistui 3,7 %.

Teollisuuden tilanne on aikaisempaa valoisampi. Teollisuustoimialojen arvonlisäys kasvoi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 1,0 % edellisestä neljänneksestä ja 3,7 % vuodentakaiseen verrattuna. Metsäteollisuuden tuotannon volyymi kasvoi 5,5 % ja kemianteollisuuden volyymi 7,6 % vuodentakaisesta. Metalliteollisuuden (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) volyymi kasvoi 4,2 % ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden volyymi 4,6 % vuotta aiempaan verrattuna. Myös palvelutoimialat kasvoivat.

Työpanos eli työllisten määrä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 % edelliseen neljännekseen verrattuna ja 0,9 % vuodentakaisesta. Työtuntien määrä kasvoi 0,6 % edelliseen neljännekseen ja 0,8 % vuodentakaiseen verrattuna. Työmarkkinoiden koheneminen on sopusoinnussa aiempaa parempien BKT-arvioiden kanssa.

Työttömyysaste oli kolmannella neljänneksellä työvoimatutkimuksen mukaan 7,6 %, eli pudotusta oli 0,8 prosenttiyksikköä vuoden 2015 vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumma kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 % edelliseen neljännekseen nähden ja 3,1 % vuotta aiemmasta. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 4,2 % vuodentakaiseen verrattuna.

Takaisin ylös