Blogi

Blogi: Rakennuspalikoita pääomamarkkinaunioniin jo olemassa

Kirsi Ripatti
Kirjoittaja
Johtava neuvonantaja

Pääomien vapaa liikkuvuus on ollut yksi Euroopan unionin pääperiaatteista jo 50 vuoden ajan. Silti eurooppalaiset pääomamarkkinat ovat vieläkin varsin kehittymättömät ja pirstaleiset. Vaikka Euroopan ja Yhdysvaltojen taloudet ovat kooltaan lähestulkoon yhtä suuria, eurooppalaiset osakemarkkinat ovat vain alle puolet Yhdysvaltojen vastaavista ja yritysten velkakirjamarkkinat vain kolmasosan. Yhdysvalloissa pienet ja keskisuuret yritykset keräävät noin viisinkertaisen määrän rahoitusta pääomamarkkinoilta verrattuna Eurooppaan.

Euroopan komissio julkaisi syyskuun lopussa toimintasuunnitelman, jonka avulla pääomamarkkinaunioni rakennetaan vuoteen 2019 mennessä. Hankkeen tavoitteena on luoda syvemmät ja integroidummat pääomamarkkinat EU:n jäsenvaltioille sekä täydentää osaltaan pankkiunionia ja näin edistää eurooppalaisen yhtenäismarkkinan toteutumista.

Toimintasuunnitelma sisältää pääomamarkkinoiden alueelta lukuisia toimenpiteitä, joissa kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaistamisella pyritään purkamaan jäljellä olevia esteitä yhteismarkkinoille. Harmonisaation on jo pidempään nähty olevan keino tehostaa arvopaperikaupan jälkeisiä toimia eli kauppojen selvitystä ja arvopapereiden toimitusta.

Yhtenä pääomamarkkinaunionin rakennuspalikkana voidaankin nähdä TARGET2-Securities-hanke, T2S, jonka puitteissa harmonisaatiotyö on edennyt jo varsin pitkälle. T2S keskittää arvopaperiselvityksen, kun se tarjoaa yhteisen arvopaperikaupan selvitysalustan, jossa mukaan liittyvien arvopaperikeskusten väliset arvopaperikaupat toteutetaan keskuspankkirahassa. Yhteinen selvitysalusta helpottaa arvopapereiden siirtämistä Euroopassa ja siten tehostaa likviditeetin ja vakuuksien hallintaa koko alueella.

Ensimmäiset markkinat liittyivät mukaan kesän aikana, kun Italian, Kreikan, Romanian, Maltan ja Sveitsin arvopaperikeskukset siirsivät euromääräisen arvopaperikaupan selvityksen yhteiselle selvitysalustalle. T2S:ään liittyminen tapahtuu neljässä vaiheessa kesäkuun 2015 ja helmikuun 2017 välisenä aikana. Suomen arvopaperikeskus Euroclear Finland liittyy viimeisessä eli neljännessä vaiheessa.

Hankkeella tavoitellaan kaupankäynnin jälkeisten prosessien tehostamista, kilpailun lisäämistä ja viimekädessä talouskasvua Euroopassa eli samoja elementtejä kuin pääomamarkkinaunionilla tavoitellaan.

Arvopaperikaupan jälkeisten toimien harmonisaatio on yksi hankkeen kulmakivistä ja tärkeä askel eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden integraation edistämisessä. Dialogia eri toimijoiden välillä tarvitaan, jotta kyetään löytämään tasapaino markkinoiden vapauttamisen ja sääntelyn välillä. Yhteistyöllä voimme navigoida yhteiseurooppalaiselle pääomamarkkinalle oikean suunnan.

Eurooppalaisen maksamisen keskeiset rakenteet eli Euroopan suurin maksujärjestelmä TARGET2, T2S ja yhteinen maksualue SEPA ovat olleet merkittäviä askeleita kohti eurooppalaista integraatiota. Eurojärjestelmä julkisti hiljattain suunnitelmansa, miten rakenteita kehitetään tulevaisuudessa. Tällä ns. Visio 2020 -työllä pyritään löytämään synergioita TARGET2-maksujärjestelmän ja T2S:n välillä, parantamaan TARGET2:n tarjoamia palveluja mm. nopeamman maksamisen saralla sekä harmonisoimaan eurojärjestelmän vakuushallinnan tekniikoita ja prosesseja. Visio 2020 muodostaa seuraavat askeleet täydentämään työtä pääomamarkkinaunionin luomiseksi.

Eurooppalaisen 28 valtion yhtenäismarkkinan rakentaminen ei ole helppoa. Jo olemassa olevat rakennuspalikat kannattaa hyödyntää, jotta Rooman sopimuksen visio pääomien vapaasta liikkuvuudesta tulee todeksi.

Takaisin ylös