Artikkelin sisältö

Ennusteen oletukset

Kansainvälisen talouden ympäristö suosii kasvua

Epävarmuus maailmantalouden näkymistä on vähentynyt, ja maailmantalouden ennakoidaan kasvavan vuosina 2017–2019 reilun 3 prosentin vauhtia eli hiukan nopeammin kuin vuonna 2016. Maailmankaupan puolestaan odotetaan samalla ennustejaksolla hieman kiihtyvän vaimean vuoden 2016 jälkeen.

Poliittinen epävarmuus sekä euroalueella että Yhdysvalloissa on lientynyt viimeisten vaalien jälkeen, mikä luo hyvän pohjan talouskasvun jatkumiselle. Talouskasvu ei ole kuitenkaan kiihtynyt yhtä nopeasti kuin rahoitusmarkkinoiden positiivinen vire. Jälkimmäinen liittyy lähinnä optimistisiin odotuksiin Yhdysvaltain uuden hallinnon suunnittelemien finanssipoliittisten elvytystoimien nopeasta toimeenpanosta, mutta nämä toimet näyttävät lykkääntyvän. Kokonaisuudessaan maailmantalouden riskit eivät ole niin negatiivisia kuin aiemmin.

Yhdysvalloissa talouskasvu kiihtyy maltillisesti. Maan uuden hallinnon suunnittelemat finanssipoliittiset elvytystoimet voivat toteutuessaan kiihdyttää kasvua ainakin tilapäisesti, joskin näiden toimien arviointi on edelleen huomattavan epävarmaa. Euroopassa jossain määrin epävarmuutta aiheuttaa edelleen myös Britannian EU-ero. Euroalueella julkisten talouksien sekä pankkien mittava velkataso jarruttaa yhä talouden kohenemista. Silti euroalueen talous on osoittanut piristymisen merkkejä. Kiinan talouden velkavetoinen kasvusykli jatkuu ylläpitäen maailmantalouden kasvua.

EKP:n ennusteessa euroalueen odotetaan kasvavan kotimaisen kysynnän vetämänä tasaisesti hivenen alle 2 prosentin vauhtia vuosina 2017–2019. Kasvua tukevat kevyt rahapolitiikka ja suhteellisen neutraali finanssipolitiikka. Työllisyyden odotetaan kohenevan hitaasti ennustejaksolla. Euroalueen inflaatio kiihtyy vuonna 2017 tilapäisten tekijöiden – öljyn ja tuoreruoan hinnan nousut – vuoksi. Öljyn hinnan oletetaan kuitenkin säilyvän nykytasoillaan vielä pitkään. Työkustannusten kasvu säilyy maltillisena, ja inflaation oletetaan jäävän hivenen alle inflaatiotavoitteen ennustejakson lopulla.

Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan kiihtyvän vuoden 2016 notkahduksen jälkeen, kun viimeaikainen luottamuksen koheneminen voimistaa kasvua lyhyellä aikavälillä. Ennustejaksolla Yhdysvaltain talouden kasvuvauhti jatkuukin hyvänä ja ylläpitää maailmantalouden suotuisaa kehitystä. Yhdysvaltain inflaation odotetaan kiihtyvän selvästi yli 2 prosenttiin, kun tuotanto ylittää potentiaalisen tasonsa lyhyellä aikavälillä. Maan uuden hallinnon tavoittelemat finanssipoliittiset toimet voivat toteutuessaan kiihdyttää talouskasvua ainakin ennustejaksolla. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan yleisesti jatkavan rahapolitiikan asteittaista normalisointia, minkä arvioidaan pitävän kasvuvauhdin tasaisena.

Nousevien talouksien kehitys jatkuu vakaana. Kiinassa talouskasvu heikkenee ennakoidusti, mutta maa ylläpitää silti merkittävästi maailmantalouden kasvua. Kiinan talouskasvu hidastuu, koska talouden rakenne siirtyy hiljalleen yhä enemmän kotimaisen kulutuksen varaan. Kiinan kasvun asteittainen hidastuminen merkitsee kuitenkin sitä, että maailmantalouden kasvu ei ennustejaksolla kiihdy merkittävästi.

Markkinaodotusten mukaisesti keskeiset keskuspankit pitävät rahapolitiikan kevyenä vielä pitkään. Yhdysvalloissa korkojen odotetaan nousevan asteittain. Euroalueen hintanäkymät ovat vakaat mutta vaisut. Euroopan keskuspankin joulukuussa 2016 tekemän päätöksen mukaisesti arvopapereiden osto-ohjelmaa jatketaan ainakin vuoden 2017 loppuun saakka, ja huhtikuun alusta arvopaperiostoja on tehty 60 mrd. euron kuukausivauhdilla.

Ennusteessa korko-oletukset on johdettu rahoitusmarkkinoiden hinnoista, ja korot nousevat hyvin hitaasti ennustejaksolla. Markkinaodotusten perusteella 3 kuukauden euriborkorko pysyy poikkeuksellisen matalana eli hieman negatiivisena lähes koko ennustejakson. Myös Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko pysyy poikkeuksellisen alhaisena ja kohoaa asteittain noin prosenttiyksikön vuosina 2018–2019. Euron kurssin suhteessa dollariin oletetaan pysyvän vakaana ennustejaksolla. Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori eli kauppapainoinen valuuttakurssi on myös liki muuttumaton ennustejaksolla. Maailmantalouden kasvun asteittaisen elpymisen odotetaan kohottavan euromääräisiä tuontihintoja Suomen vientimaissa.

Taulukko.

Ennusteen oletukset
        2015 2016 2017e 2018e 2019e
Suomen vientimarkkinat1, prosenttimuutos –0,2 1,9 4,2 3,7 3,7
Öljyn hinta, USD/barreli     52,4 44 51,6 51,4 51,5
Suomen vientimaiden vientihinnat euroina, prosenttimuutos 0,3 –4,8 5,8 2,3 2,3
Euribor, 3kk, %     0 –0,3 –0,3 –0,2 0
Suomen 10 vuoden obligaatiokorko, % 0,7 0,4 0,6 0,9 1,1
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 102,8 105,6 103,9 104,3 104,3
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,11 1,11 1,08 1,09 1,09
1 Suomen vientimarkkinoiden kasvu on tuonnin kasvu Suomen viennin kohdemaissa keskimäärin niiden vientiosuuksilla painotettuna.
2 Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi.      
Lähteet: Eurojärjestelmä ja Suomen Pankki.

 

Takaisin ylös