Artikkelin sisältö

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tilinpito

Suomen talouskasvu muuttumassa vientivetoiseksi

Tuorein neljännesvuositilinpito osoittaa Suomen BKT:n kasvaneen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä ja 2,7 % vuodentakaisesta. Kuva alkuvuoden kehityksestä on samansuuntainen kuin aiemmin arvioitiin, eli talouden kasvu muuttuu laaja-alaisemmaksi. Erityisesti nettovienti koheni, kun vienti lisääntyi tuntuvasti. Ensimmäisen neljänneksen BKT:n kasvu oli kuitenkin hieman heikompi kuin toukokuussa julkaistun pikaennakkotiedon mukaan, kun taas vuoden 2016 viimeisen neljänneksen BKT-luvut muuttuivat tarkistuksen myötä aiempaa suuremmiksi. Suomen talous on silti kasvanut nyt kolme perättäistä neljännestä.

Tilastokeskus julkisti 1.6. kansantalouden neljännesvuositilinpidon ennakkotiedot. Ne sisältävät uusimmat tilastot Suomen talouden kehityksestä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä sekä tarkistetut tiedot vuoden 2016 neljännesvuosikehityksestä.

Suomen Pankin kesäkuun 2017 kokonaistaloudellinen ennuste perustuu Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemaan neljännesvuositilinpitoon, Tilastokeskuksen toukokuussa julkaisemiin ensimmäisen vuosineljänneksen pikaennakkotietoihin ja laajaan talouden ilmiöitä kuvaavaan indikaattoriaineistoon.

Uusimman neljännesvuositilinpidon mukaan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä ja 2,7 % vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toukokuussa julkaistujen pikaennakkotietojen mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu oli 1,6 % edellisestä neljänneksestä ja 1,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvua koskevat luvut muuttuivat tarkistuksen myötä selvästi eli 0,5 prosenttiyksikköä aiemmin arvioitua suuremmiksi. Näin ollen bruttokansantuote kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 0,6 % edellisestä neljänneksestä. Tarkistusten perusteella myös koko vuoden 2016 kasvu tarkentui 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin arvioitua suuremmaksi eli 1,5 prosenttiin.

Erityisesti nettovienti kasvoi yksityisen kulutuksen ja investointien tukemana

Suomen vienti kasvoi voimakkaasti ja oli näin linjassa aiemmin kevään aikana julkaistujen indikaattoritietojen kanssa. Viennin volyymi kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 5 % edellisestä neljänneksestä. Kun tuonti samaan aikaan supistui 1 prosentin verran, suureni nettoviennin vaikutus talouskasvuun 2,2 prosenttiin suhteessa edelliseen neljännekseen. Tavaroiden vienti lisääntyi edellisestä neljänneksestä 12,7 % ja palveluiden vienti puolestaan 0,5 %.

Vuoden 2017 alun kasvu perustui yksityiseen kysyntään. Ensimmäisellä neljänneksellä yksityinen kulutus lisääntyi 1,5 % edellisestä neljänneksestä ja 3,3 % vuodentakaisesta. Yksityiset investoinnit vilkastuivat 5,2 % edellisestä neljänneksestä ja 11,4 % vuodentakaisesta. Erityisesti kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi suureni vuoden aikana 16,2 %.

Yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien vaikutus bruttokansantuotteen kasvuun oli 1,7 prosenttiyksikköä suhteessa edelliseen neljännekseen. Sen sijaan julkinen kulutus supistui 0,1 % ja julkiset investoinnit vähenivät 1,5 % vuotta aiemmasta.

Teollisuustoimialoilla selvä käänne parempaan

Teollisuuden arvonlisäyksen volyymi suureni 5,3 % edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli merkittävää kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Metalliteollisuus kasvoi 4,8 % edelliseen neljännekseen verrattuna, ja vuodentakaiseen verrattuna tuotantoa oli 14,0 % enemmän. Myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa nähtiin merkittävää kasvua, ja arvonlisäyksen volyymi oli 14,5 % isompi kuin edellisellä neljänneksellä ja 5,2 % suurempi kuin vuosi sitten. Samaten kemianteollisuudessa nähtiin tuntuvaa kasvua.

Myös rakentaminen tukee edelleen kasvua. Rakentamisen arvonlisäyksen suureneminen jatkui vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rakentaminen lisääntyi 2,0 % edellisestä neljänneksestä ja 7,5 % vuodentakaisesta.

Palvelutoimialoista yksityisten palveluiden arvonlisäys kasvoi vuodentakaisesta 4,1 %, kun samaan aikaan julkisten palveluiden arvonlisäys pieneni 0,8 %. Palvelutoimialojen kasvu oli laaja-alaista, ja sitä tuki muun muassa kaupan volyymin kasvu autokaupan vetämänä.

Työpanos suureni vuoden 2017 alussa. Ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä lisääntyi tilinpidon mukaan 0,4 % ja tehtyjen työtuntien määrä puolestaan 0,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumman kasvu nopeutui 1,5 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna.

Uusimman neljännesvuositilinpidon antama kuva alkuvuoden talouskehityksestä on samansuuntainen kuin aiemman tilasto- ja indikaattorimateriaalin perusteella arvioitiin, eli talouden kasvu on selvästi kiihtymässä ja vienti tukee suotuisaa kehitystä nyt selvästi. Myös yksityiset investoinnit ja yksityinen kulutus ylläpitävät kasvua. Näiltä osin talouskasvun rakenne on muuttumassa kestävämmälle pohjalle.

Bruttokansantuotteen neljännesvuosikasvu oli hieman heikompi kuin toukokuussa julkaistu pikaennakkotieto. Sen sijaan vuoden 2016 lopun bruttokansantuotteen neljännesvuosikasvu suureni tarkistuksen myötä selvästi, mikä kartuttaa vuoden 2017 kasvuperimän 0,9 prosenttiyksiköksi.

Takaisin ylös