Artikkelin sisältö

Lyhyesti sanottuna

Suomen talouskasvu hidastuu – taustalla kansainvälisiä ja kotimaisia syitä

Suomen talouskasvu hidastuu kolmen seuraavan vuoden aikana. Kasvun hidastuminen johtuu sekä kansainvälisistä että kotimaisista syistä. Suomen taloudelle ei kuulu kuitenkaan pelkästään huonoa. Kasvun edellytyksiä on yhä olemassa. Muun muassa Suomen vientiyritysten kilpailukyky on parantunut ja alhaiset korot tukevat kotitalouksien kulutusta ja yritysten investointeja.

Talouskasvu on hidastunut sekä euroalueella että muualla maailmassa. Epävarmuus kansainvälisessä taloudessa näkyy varsinkin siinä, että yritykset eivät uskalla tehdä uusia investointeja yhtä paljon kuin parempina aikoina. Suomesta viedään ulkomaille paljon koneita ja laitteita. Niiden kysyntä pienenee, kun investoinnit vähentyvät maailmalla, jolloin Suomen viennin kasvu hidastuu.

Epävarmuuden lisääntyminen näyttää tehneen myös suomalaiset kotitaloudet aiempaa varovaisemmiksi. Suomalaiset säästävät aiempaa enemmän pahan päivän varalle. Kotitalouksien kulutuksen kasvu vaimenee, eikä se enää ylitä tulojen kasvuvauhtia. Yritysten investoinnit tukevat vielä talouskasvua, mutta myös niiden kasvu hidastuu. Vilkas asuntorakentaminen on pitkään kannatellut investointeja, mutta nyt myös rakentaminen on vähentymässä. Asuntomarkkinoiden käänteestä kertoo myös uusien myymättömien asuntojen määrän kasvu.

Suomen talouden kasvu ei kuitenkaan tyrehdy täysin. Suomen vienti notkahti väliaikaisesti vuonna 2018, mutta viennin kasvu jatkuu, koska talouskasvun odotetaan tämän vuoden jälkeen hieman piristyvän euroalueella ja muualla maailmassa.  Suomessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kilpailukyky on parantunut suhteessa muihin maihin. Kilpailukyvyn paraneminen viime vuosien aikana auttaakin suomalaisia yrityksiä vientiponnisteluissa.

Euroopan keskuspankki harjoittaa elvyttävää rahapolitiikka, eli korot pysyvät alhaisina. Tämä luo myös Suomessa otolliset olot kotitalouksille kuluttaa ja yrityksille investoida. Palkkojen nousu sekä työllisyyden paraneminen lisäävät suomalaisten mahdollisuuksia ostaa uusia tuotteita ja palveluita. Suomen taloudellinen toimintaympäristö kokonaisuudessaan tarjoaa siten yhä edellytykset kasvun jatkumiselle, vaikka maailmantalouden vire onkin aiempaa heikompi.

Työllisyyden kasvu jatkuu lähivuosina selvästi aiempaa hitaampana, koska talouskasvukin on hitaampaa. Työttömyysasteen lasku tasaantuu, ja se on hieman yli 6 % vuonna 2021.  Työmarkkinoilla on jo pitkään ollut ongelmana, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eivät kohtaa, ja tämä näyttäisi jossain määrin jatkuvan myös tulevina vuosina. Se vaikeuttaa työllisyyden parantumista Suomessa. Lisäksi väestön ikääntyminen rajoittaa edelleen mahdollisuuksia työllisyyden kasvuun, koska työikäisiä on yhä vähemmän suhteessa koko väestöön.

Ennuste perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen pikaennakkoon ja muuhun 22.5.2019 käytettävissä olleeseen informaatioon.

Takaisin ylös